CHINA
南大门市场
消费者咨询
电话号码 1544-8020
+82-2-778-1952

营业时间
[夜间] 开门: 10:30 pm
关门: 05:00 am
[白天] 开门: 09:30 am
关门: 05:00 pm
Current Page
  1. MAMA
  2. 位置
  3. 南大门市场

南大门市场周边旅游, etc.

 
位于首尔市中区
一九六四年首开的六百多年的历史

超过10000家批发零售商
国内最大规模的传统市场

外国游客等日均访客达40万人次

 
  • 消费者咨询 1544-8020
  •  [夜间] 开门: 10:30 pm
  •          关门: 05:00 am
  •  [白天] 开门: 09:30 am
  •          关门: 05:00 pm